سبد هچر ۴۲ عددی درب دار

سبد هچر ۴۲ عددی درب دار

سبد هچر ۴۲ عددی

سبد هچر ۴۲ عددی درب دار

سبد هچر ۴۲ عددی درب دار مخصوص استفاده در دستگاه جوجه کشی در ایام هچر می باشد

 

سبد هچر ۸۴ عددی درب دار

سبد هچر ۸۴ عددی درب دار

 

سبد هچر ۸۴ عددی درب دار

سبد هچر ۸۴ عددی درب دار

سبد هچر ۸۴ عددی درب دار تهیه شده از بهترین مواد اولیه پلاستیک بوده و قابل استفاده در

دستگاه جوجه کشی در ایام هچر می باشد