آشنایی با نژاد های مختلف غاز

آشنایی با نژاد های مختلف غاز
گروه صنعتی ایران دیوایس مقالات ۱۰ مرداد ۱۳۹۷

آشنایی با نژاد های مختلف غاز
آشنایی با نژاد های مختلف غاز

آشنایی با نژاد های مختلف غاز

منشا گونه های مختلف غاز اهلی و وحشی

غاز ها از خانواده anatidae و دسته anser  هستند و در اکثر نقاط جهان زیستگاه دارند . غاز ها تقریبا با همه نوع آب و هوایی سازگارند و زیستگاه گسترده ای نسبت گونه های دیگر پرندگان دارند.

غاز های اهلی را در اشکال و جثه های متفاوت وجود دارند و نسبت غاز های اهلی از جثه ی بزرگتری برخوردارند.

در مورد غاز وحشی هم درکل میتوان گفت به دو گروه دسته بندی میشوند که دسته ی اول خاستگاهشان اروپا بوده گروه دوم نیز خاستگاه آسیایی دارند .

از انواع غاز های اهلی که در مناطق معتدل زندگی میکنند میتوان به :

غاز کانادایی در آمریکای شمالی – غاز قوشکل آمریکایی در آمریکایی جنوبی نام برد .

مطالب مرتبط