اصول پرورش و تکثیر طوطی سانان

اصول پرورش و تکثیر طوطی سانان

اصول پرورش و تکثیر طوطی سانان
اصول پرورش و تکثیر طوطی سانان

صول پرورش و تکثیر طوطی سانان

معرفی طوطی عروس هلندی

اصول پرورش و تکثیر طوطی سانان/تقریبا میتوان گفت خاستگاه عروس هلندی قاره استرالیا میباشد . این گونه را در حیاط وحش میتوان به رنگ خاکستری با زمینه های سفید رنگ در طبیعت مشاهده کرد.

البته لازم به ذکر است که پرورش دهندگان طوطی سانان با علم اصلاح نژاد توانستند جهش رنگی را در این گونه ایجاد نمایند و امروزه میتوان عروس هلندی را در رنگ ها و جثه های مختلف مشاهده نمود .

به طور کلی میتوان عروس هلندی را به ۱۰ گونه مختلف تقسیم کرد .

آشنایی با نژاد های مختلف غاز

آشنایی با نژاد های مختلف غاز

آشنایی با نژاد های مختلف غاز
آشنایی با نژاد های مختلف غاز

آشنایی با نژاد های مختلف غاز

منشا گونه های مختلف غاز اهلی و وحشی

غاز ها از خانواده anatidae و دسته anser  هستند و در اکثر نقاط جهان زیستگاه دارند . غاز ها تقریبا با همه نوع آب و هوایی سازگارند و زیستگاه گسترده ای نسبت گونه های دیگر پرندگان دارند.

غاز های اهلی را در اشکال و جثه های متفاوت وجود دارند و نسبت غاز های اهلی از جثه ی بزرگتری برخوردارند.

در مورد غاز وحشی هم درکل میتوان گفت به دو گروه دسته بندی میشوند که دسته ی اول خاستگاهشان اروپا بوده گروه دوم نیز خاستگاه آسیایی دارند .

از انواع غاز های اهلی که در مناطق معتدل زندگی میکنند میتوان به :

غاز کانادایی در آمریکای شمالی – غاز قوشکل آمریکایی در آمریکایی جنوبی نام برد .